AB forbruger

AB-Forbruger som aftalegrundlag.

AB-Forbruger er et sæt almindelige betingelser, som trådte i kraft d. 1. januar 2010. Betingelserne kan finde anvendelse ved byggearbejder, såfremt retsforholdet angår en bygherre som er at karakterisere som forbruger.

En anvendelse af standardaftalen AB-Forbruger kan ske ved både fag- hoved- og totalentreprise, men forudsætter (som ved AB 92) en udtrykkelig vedtagelse parterne imellem.

Der er således tale om en et agreed document, hvor betingelserne alene regulerer inter partes relationen efter indgåelse af aftale herom. Eventuelle fravigelser gælder herefter alene ved tydelig og udtrykkelig aftale.

Sammenstilling af AB 92 og AB-Forbruger

Der gives væsentlige forskelle mellem betingelserne givet i AB 92 og AB-Forbruger, som særligt entreprenører skal være opmærksomme på. Der gives blandt andet forskelle i betingelserne angående sikkerhedsstillelse, momsangivelse, samt i forhold
til sondringen mellem reklamationer over mangler konstateret før og efter afleveringen.

Forældelse af mangelsansvaret

Det er vigtigt at være opmærksom på forældelsen af entreprenørens hæftelse for mangelsansvaret.

I AB 92 reguleres det som udgangspunkt, at entreprenøren i henhold til mangelsbegrebet, hæfter for skjulte mangler i 5 år.

Ved AB-Forbruger reguleres mangelsansvaret ved henvisning i henhold til forældelsesloven af 1. januar 2008. Heri gives en udvidet og ufravigelig forbruger-beskyttelse. En entreprenør kan ifølge forældelseslovens § 26, stk. 2 ikke ved byggearbejder for forbrugere stille disse ringere i forhold til forældelse af kravet mod entreprenøren end efter denne lov.

Således gælder der i sådanne aftaleforhold en ufravigelig 10-årig forældelsesfrist angående skjulte mangler.

Dette betyder, at entreprenøren hæfter for sådanne mangler i op til 10 år. Dette gælder dog hvad enten der er vedtaget AB 92 eller AB-Forbruger, idet forbrugerbeskyttelsen i forældelsesloven er ufravigelig og således supplere AB 92 når denne anvendes i forhold til forbrugerbygherrer.

Entreprenørens risiko

En entreprenør kan således risikere at hæfte for et krav som han dermed ikke kan videreføre til en underentreprenør, idet der i dette inter partes ofte gælder en vedtagelse af den i AB 92 absolutte frist på 5 år.

Det anbefales således at entreprenøren ved indgåelse af aftaleforhold med forbrugere, i relation til de øvrige medkontrahenter, med disse indgår aftale om en tilsvarende 10-årig hæftelse for mangler.

Forbrugerens rettidige reklamation

På trods af den 10-årige forældelsesfrist er det dog fortsat en forudsætning, at bygherren reklamerer inden for rimelig tid. En forbrugers reklamation angående mangler inden for 2 måneder er ifølge praksis altid at betragte som rettidig.

Mangler før eller efter aflevering

I henhold til reklamation over mangler skelnes der ved AB-Forbruger ikke mellem mangler konstateret før eller efter afleveringsdatoen. En forbruger fortaber således ikke retten til efter afleveringen at påberåbe sig ”synlige” mangler
Forældelsens retsvirkning.