Fotografier som grundlag for syn og skøn

Syn og skøn som bevismiddel

Syn og skøn udgør et vigtigt og ofte afgørende bevismiddel i sager angående mangler ved handel med fast ejendom og ved mangler i entrepriseforhold. Ved syn og skøn kan skønsrekvirenten sikre sig bevis angående sagens påberåbte faktiske forhold. Skønstemaets formulering og besvarelse kan alene angå forhold af teknisk og ikke-juridisk karakter, og indgår derfor, som et vigtigt supplement i sagen og tillægges derved også en betydelig vægt ved den retlige bedømmelse. I dansk ret er parternes sagkyndige medvirken traditionelt sket ved afholdelse af en syns- og skønsforretning. I nyere praksis er der dog sket et paradigmeskifte angående tilladelsen til at anvende ensidigt indhentede sagkyndige erklæringer omhandlende faktiske forhold angående en sags genstand.

Ensidigt optagede fotografier

I forlængelse af denne praksis, er det nu tilmed muligt at fremlægge og anvende ensidigt optagede fotografier, til at dokumentere og afklare omtvistede forhold. Dette betyder, at den ene parts ensidigt optagede fotografier kan danne grundlag for afholdelsen af en skønsforretning. Den tidligere retsstilling på dette område var derimod, at en sådan adgang, som altovervejende udgangspunkt blev nægtet, medmindre der forelå særlige grunde hertil.

En fordel ved uopsættelige mangler

Den nyere retsstilling kan særligt tænkes at have betydning i sager hvor der er tale om uopsættelige mangler, som ikke kan afvente en langvarig skønsforretningsproces. I sager hvor manglerne allerede er foretaget udbedret og hvor de faktiske forhold derfor ikke længere kan besigtiges i deres oprindelige stand kan fotodokumentationen fremlægges for at gengive det oprindelige mangelfulde forhold. Dette dog kun såfremt retten giver den pågældende part tilladelse hertil. Således skal en skønsforretning ikke længere nødvendigvis afholdes i henhold til den traditionelle fremgangsmåde ved et forudgående ”syn” af en sags genstand.

Risiko og forbehold

Det kan dog være risikabelt for en part i en tvist alene at løbe an på en fremlæggelse af ensidige bevismidler, idet en nægtelse heraf kan betyde, at visse faktiske forhold ikke længere kan bevises. Derfor må anvendelsen af de ensidige fotografier forbeholdes tilfælde, hvor udbedringen anses for uopsættelig, samt hvor der forinden er søgt juridisk rådgivning herom.